Kodeks dobrych praktyk
kampanii wyborczej
w Białymstoku

W celu dbania o dobro mieszkańców, jakość wyborów i demokracji oraz przeciwdziałania niegodnej licytacji niewykonalnymi lub szkodliwymi dla miasta obietnicami wyborczymi, składanymi przez kandydatów na funkcje prezydenta i radnych różnym grupom wyborców, wszyscy kandydaci w okresie trwania kampanii szczególnie aktywnie upowszechniać będą rzetelne informacje o stanie miasta, perspektywach i ograniczeniach.

Postanowienia

Mając na uwadze postanowienia Kodeksu Dobrej Praktyki z 23 maja 2003 r. autorstwa Komisji Weneckiej, kandydaci w wyborach samorządowych 2018 w Białymstoku zobowiązują się do:

#1

Poszanowania wolności wyborców podczas kampanii wyborczej oraz przy akcie głosowania.

#2

Kierowania się w trakcie kampanii wyborczej oraz po jej zakończeniu wyłącznie interesem mieszkańców i dobrem miasta Białegostoku.

#3

Prowadzenia debaty publicznej z poszanowaniem wszelkich zasad kultury politycznej.

#4

Prowadzenia merytorycznej kampanii wyborczej opartej na postulatach programowych.

#5

Prowadzenia kampanii wyborczej nie naruszającej praw i wolności mieszkańców oraz ładu w przestrzeni publicznej oraz internecie.

#6

Posługiwania się w kampanii wyborczej wyłącznie prawdziwymi informacjami, które mają potwierdzenie w rzetelnych źródłach.

#7

Przedstawiania realnych i prorozwojowych postulatów skierowanych do mieszkańców.

#8

Powstrzymania się od prowadzenia działań naruszających godność innych kandydatów.

#9

Nie wykorzystywania swojego stanowiska lub pełnionej funkcji w administracji publicznej do prowadzenia kampanii wyborczej.

#10

Powstrzymania się od niezgodnego z prawem wykorzystywania mienia publicznego w prowadzeniu kampanii wyborczej.